Slider
# Artist Albums Songs
1 « اسرار زهیر » 1 5
2 « اسماعیل سپاهی » 5 11
3 افتخار داد 1 3
4 آسمی بلوچ 1 9
5 آصف ثوری 5 5
6 ابراهیم آسکانی 2 16
7 ابراهیم انصاری 1 1
8 ابراهیم ایمن 1 10
9 احمد بلوچ 1 1
10 احمد شفع 1 1
11 ادریس رخشانی 0 0
12 اسلام ترانگ 2 6
13 اسلام فریادی 1 1
14 اسلم زهیر 2 20
15 اسلم ساده 1 1
16 اسماعيل ساجن 4 31
17 اسماعیل آفتاب 1 10
18 اسماعیل سانو 3 29
19 اسماعیل مراد 1 14
20 اشرف پنجگوری 1 9
21 اصغر آدینه 1 23
22 اصغر داد 1 11
23 اصغر مراد 1 18
24 افبال جدایی 2 12
25 اقبال اجنبی 12 212
26 الله بخش تمپی 4 47
27 الله بخش وفا 1 8
28 اله داد پردیسی 5 48
29 الهی بخش لعل 1 5
30 امید بامری 2 2
31 امیر اسحاقی 1 1
32 امیر حسین 2 2
33 امیر مراد 1 14
34 امین سارانی 2 2
35 انس ریگی 1 1
36 انور رحیم 1 11
37 اکرم امید 1 11
38 ایوب مهر 1 1
39 ایوب مهرجوئی 11 16
40 عبدالله حسین زهی 5 5
41 علی بلوچ 2 25
42 گروه الماس موزیک 1 13
43 « بلوچ آنتیس » 1 7
44 بابو جان کشانی 1 9
45 باهڈ اسلم 1 18
46 بخشی ارباب زهی 2 3
47 بخشی بلوچ 1 10
48 بخشی سرخوش 3 22
49 بشیر زیب 1 10
50 بلوچی سرتاج 1 12
51 بنیامین پناه 1 1
52 بهرام خان خارانی 1 7
53 پیام جهانتیغ 1 1
54 تنویر نذیز 1 12
55 توار 1 1
56 گروه تک توار باند 1 8
57 جاسم ابروفراخ 1 1
58 جاسم مراد زهی 1 1
59 جاوید مجنون 1 11
60 جعفر شوهاز 3 38
61 جلال بلوچ زهی 1 5
62 جهانزیب عطاء 1 1
63 جیهند خان 1 1
64 حاجی ایم پردیسی 11 226
65 حامد آگور 1 1
66 حبیب الله قادر 1 1
67 حبیب قلندری 3 6
68 حبیب کیازی 2 17
69 حسام بادامی 1 10
70 حسين زاهداني 7 71
71 حسین ترانگ 5 5
72 حسین دلنواز غمگین 2 14
73 حسین هفت 4 4
74 حفیظ بلوچ 1 8
75 حفیظ سمو 4 42
76 حفیظ علی 1 5
77 حمزه زهیر 1 1
78 حميد سورزهي 1 8
79 حمید سامی 1 1
80 حمید لاد 1 1
81 حمید گوادری 1 10
82 حسن سربازی 1 8
83 خالد راوین 2 8
84 خالد فراز 1 1
85 خدا نظر زاهدانی 9 99
86 خدارحم شوهاز 1 16
87 خسرو علی آبادی 1 1
88 خيرجان باقري 3 41
89 مولابخش فدا محمدزهی 2 21
90 « دیدگ ظهیر خارانی » 1 12
91 دادجان رودبني 1 10
92 دانش قادر 1 12
93 داوود بایگان 1 1
94 دی جی زبیر 4 4
95 « رستم میر لاشاری » 3 27
96 راشد حیدر 1 10
97 راشد سبز 1 13
98 رام جان شهداد 1 10
99 رحیم بخش ناز 1 31
100 رخشاني 1 13
101 رسول بخش پنجگوری 3 28
102 رشید غریب 2 18
103 رضا جان خارانی 4 33
104 رمضان بور جان 1 9
105 ریاض غمگین 1 5
106 زاهد زباد 1 8
107 زیبا صنم 2 12
108 زیمل زیبی 4 40
109 ساجد ولی 1 11
110 سامی امیری 2 2
111 سایلنت 1 1
112 سبزل سامگی 1 7
113 سبزل سامی 4 53
114 سعود ملکزهی 2 2
115 سعید سادگ 2 13
116 سعید صابر 8 103
117 سلیم امین 1 19
118 سلیم بلوچ 1 15
119 سلیم کشانی 2 27
120 سید اویس حسینی 1 9
121 سیف جان 20 281
122 سمیع کی بی 2 33
123 شبیر سید 4 16
124 سعید بلوچ 1 1
125 « شاکر پردیسی » 4 57
126 « شهاب سا » 2 2
127 شا زیب بلوچ 1 9
128 شاعر شوکت نسیم 1 14
129 شاه بلوچ - گروه آجوئی 3 3
130 شاه جان داوودی 6 48
131 شاه محمد شاهین 2 29
132 شاهد سمیع 1 15
133 شاکر رحمان 1 1
134 شاکر علی زامرانی 4 34
135 شریف قاضی 1 3
136 شعيب اس تي اي 6 7
137 شفی سادگ 1 10
138 شهاب کهرازهی 2 19
139 شهرام میرزائی 1 4
140 شهزاد داد 1 16
141 شهمیر سبزل 1 10
142 شوکت حمید 1 10
143 شوکت غمگین 1 10
144 شکور حمل 2 27
145 شکور غمگین 1 8
146 « صفی بلوچ » 2 23
147 « صیاد بلوچ » 1 5
148 صابر علی بلوچ 2 19
149 صابر فدا 1 15
150 صدیق صابر 1 12
151 صلاح الدین ناز 1 1
152 صلاح بلوچ 1 13
153 ضیاء بلوچ 2 4
154 طاهر رضا زیبی 2 24
155 ظاهر بلوچ 1 49
156 عبدل علی حوت 14 15
157 عیسی رند 2 2
158 « عبدالرحمن دهقان » 2 4
159 « عبدالولی دلسوز » 1 5
160 « علی تنها » 3 3
161 « علی شاکی » 1 1
162 عابد عثمانی 20 28
163 عادل آبیلی 1 1
164 عادل شوهاز 2 17
165 عادل وفا 1 12
166 عارف بلوچ 6 63
167 عارف دهقان 1 1
168 عارف شهنوازی 5 5
169 عارف کریم 1 21
170 عاصم بلوچ 2 21
171 عاظم سام آی 8 8
172 عاقل ماشکیلی 1 11
173 عالم جان 5 59
174 عامر استادی 1 1
175 عامر ساحر 1 13
176 عبدالرحمن سورزهی 1 9
177 عبدالرحمن فقیر 1 7
178 عبدالستار بلوچ 2 13
179 عبدالسلام بزرگ زاده 1 1
180 عبدالسلام بلوچی 4 4
181 عبدالعزیز بلوچ 3 20
182 عبدالغفور 1 10
183 عبدالله ثناء 3 36
184 عدنان بلوچ 1 10
185 عرفان اربابی 3 3
186 عزیز شاد 3 30
187 عظمی حیاء 1 3
188 عظیم امین 1 1
189 عظیم جان بلوچ 1 5
190 علی بلخم 1 1
191 علی صابر 5 45
192 عمار حسین زهی 17 17
193 عنایت گل خارانی 5 64
194 عيسي همراز 20 145
195 عزیز گرگیج 1 1
196 غفار اسیر 1 8
197 غلام جان بلوچ 3 22
198 غلام حسین ساحل 1 14
199 غلام حسین نظری 1 1
200 غلام جان 8 121
201 غلام قادر 2 9
202 غمگین مینگل 5 41
203 غنی آرام 1 1
204 (((فرقة العائله))) 2 13
205 فرقه غزل البلوشیه 2 12
206 فرامرز ملکی 1 1
207 فرشاد ریگی 3 6
208 فرقه المنی 2 31
209 فریبرز آزاد 1 1
210 فرید خارانی 5 71
211 فّرّقّهّ اّلّنّوّرّسّ 2 38
212 فرقه المواهب 1 4
213 قیوم مینگل 2 20
214 مرحوم استاد کمال هان 10 33
215 کامران داد 3 22
216 کامران ساگر 1 10
217 کنیزا بانو 1 11
218 کوروش & جاوید 1 13
219 گلاب جمعه 1 19
220 لیاقت عابد خارانی 7 90
221 لیکوم الزدجالی 1 1
222 « مالک زهیر خارانی » 3 22
223 فیض محمد بلوچ 2 40
224 ماستر شوکت 2 17
225 متین شهلی بر 1 5
226 محبوب خیال 1 14
227 محسن گلی 1 1
228 محفلی - عروسی 1 8
229 محمد اسحق بلوچ نسب 0 5
230 محمد حسين زهي 10 10
231 محمد رضا میری 1 1
232 محمد عباس 1 1
233 محمد علی بم پشتی 1 12
234 محمود سرحدی 3 3
235 مراد جان بلوچ 1 15
236 مستی خان بلوچ 1 10
237 مسلم بلوچ 1 4
238 مسلم تنحال 1 1
239 مسلم حمل 2 26
240 مسلم شوهاز 1 1
241 مصدق اسلم 1 9
242 مصطفی سرخوش 5 35
243 مقصود ساگر 1 16
244 ملنگ شاه 3 28
245 منان بابو 1 16
246 منصور پاد 2 2
247 مهدی بزمی 2 3
248 مهدی حسرت زاهدانی 4 23
249 مهدی صیادی 1 1
250 مهران & ریحان 1 22
251 مهران بلوچ 4 31
252 مهران دشتیاری 2 2
253 مهربان شاهین 1 12
254 مهناج مختار 1 5
255 مکیش 1 16
256 میار بی وس مندی 1 10
257 میلاد بلوچ 1 1
258 گروه ماکا بویز 2 5
259 « نعمت زهیر » 1 9
260 نورخان بزنجو 3 21
261 ناصر بلوچ خارانی 1 10
262 ناصر دلصاف 2 21
263 نبي بخش دلبر 7 100
264 ندیم شنان 1 1
265 نذیر جان 8 64
266 نصیب بلوچ 1 10
267 نصیب مزار 1 9
268 نصیر شوهاز 1 1
269 نصیر چوٹو 1 6
270 نظام فریاد 2 2
271 نعیم اشکبوس 1 1
272 نعیم علی 7 7
273 نواب بلوچ 1 0
274 نوبت عاجز خارانی 1 13
275 نور بخش سلحشور 3 21
276 نور حیات 1 10
277 نورالحق دلبر 1 10
278 نیلم پری 2 24
279 گلثوم نور 6 45
280 هادی نارویی 14 21
281 هاشم بلوچ 2 2
282 همدرد ساسولی 3 37
283 اسلم اسد & لطیف بلوچ 2 22
284 رضا-رشید 1 4
285 ستی لاور&وهاب اغفال 5 5
286 محفلی ارگی 1 1
287 پیرداد غمگین 18 244
288 گلچین 4 29
289 « وسیم ساگر » 3 34
290 وارث انیس 1 1
291 وارث بزنجو 1 13
292 وحید ترکش 4 3
293 وحید فرزانه 2 2
294 ورنا 1 1
295 وسیم علی بلوچ 7 13
296 ولی محمد بلوچ 2 14
297 ولیدداد 1 7
298 یحیی سرخوش 6 31
299 یوسف حمدان 1 10
300 یوسف عادل 3 43

خواننده های جدید

جاسم ابروفراخ

جاسم ابروفراخ
Genre پاپ مکرانی

غنی آرام

غنی آرام
Genre پاپ مکرانی

غلام حسین ساحل

غلام حسین ساحل
Genre خاراني