Slider
منان بابو - 11
منان بابو
Songs 16 Comments 0
0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 / 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5
Released 0000
فرید خارانی - 22
فرید خارانی لیست آلبوم ها
Songs 14 Comments 0
0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 / 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5
Released 0000
سورزهي-48
حميد سورزهي
Songs 8 Comments 0
0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 / 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5
Released 0000
پیرداد غمگین - 37
پیرداد غمگین لیست آلبوم ها
Songs 8 Comments 0
0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 / 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5
Released 0000
نذیر جان - 161
نذیر جان لیست آلبوم ها
Songs 8 Comments 0
0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 / 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5
Released 2009
پیرداد - 74
پیرداد غمگین لیست البوم ها
Songs 8 Comments 0
0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 / 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5
Released 2010
حسين - 123
حسين زاهداني
Songs 11 Comments 0
0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 / 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5
Released 2016
زمین فرشتا
علی بلوچ
Songs 13 Comments 0
0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 / 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5
Released 2016
شاعر شوکت نسیم-04
شاعر شوکت نسیم
Songs 14 Comments 0
0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 / 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5
Released 2016
مقابله
شاه محمد شاهین
Songs 14 Comments 0
0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 / 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5
Released 2016
ساجن-04
اسماعيل ساجن تمامی آلبوم ها
Songs 8 Comments 0
0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 / 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5
Released 2016
پیرداد - 90
پیرداد غمگین
Songs 18 Comments 0
0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 / 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5
Released 2016
محفلی پیرداد غمگین
گمانی سیاد
سعید صابر
Songs 13 Comments 0
0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 / 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5
Released 2016
ملنگ -09
ملنگ شاه
Songs 9 Comments 0
0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 / 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5
Released 2016
عالم-39
عالم جان
Songs 11 Comments 0
0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 / 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5
Released 2016
عالم جان - 40
پیرداد - 92
پیرداد غمگین
Songs 20 Comments 0
0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 / 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5
Released 2016
پیرداد - محفلی
پیرداد غمگین
Songs 12 Comments 0
0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 / 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5
Released 2016
رام جان شهداد - 5
« صفی - 09  »
« صفی بلوچ » تمامی آلبوم ها
Songs 12 Comments 0
0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 / 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5
Released 2016
« دیدگ ظهیر - 1 »
« دیدگ ظهیر خارانی » « لیست آلبوم ها »
Songs 12 Comments 0
0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 / 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5
Released 2016
« اسرار - 5 »
« اسرار زهیر » « کل آلبوم ها »
Songs 5 Comments 0
0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 / 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5
Released 2016

خواننده های جدید

جاسم ابروفراخ

جاسم ابروفراخ
Genre پاپ مکرانی

غنی آرام

غنی آرام
Genre پاپ مکرانی

غلام حسین ساحل

غلام حسین ساحل
Genre خاراني